vrtec vodmat O nas | Rezervno spletišče vrtec Vodmat

Vrednote

Vsi delavci vrtca se zavedamo, da smo tukaj zaradi otrok. Pri svojem vsakdanjem delu si prizadevamo, da smo odgovorni in pravični do otrok, staršev in nas samih. Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so strokovnost, profesionalnost spoštovanje in sodelovanje.

Poslanstvo in vizija vrtca Vodmat

Pri svojem delu delujemo tako, da otrokom omogočamo varno in vzpodbudno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Upoštevamo individualne razlike in razvojne značilnosti vsakega posameznika. Podpiramo ga pri oblikovanju njegove zdrave samopodobe, razvoju kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter vključitvi v skupino. O učenju, razvoju in dejavnostih dosledno in korektno obveščamo starše. Skrbimo za lastni strokovni in profesionalni razvoj, delamo timsko, ozaveščamo svojo vlogo in naše delo dnevno reflektiramo.

(več …)

Rihard Jakopič in slovenski impresionisti

V obeh enotah otroci aktivno, preko lastne ustvarjalnosti, spoznavajo dela slovenskih impresionistov, še posebej se ustavljajo pri delih Riharda Jakopiča. Projekt razvija pristope, kako otroku približati umetniško ustvarjanje in v njih vzbuditi umetniško žilico.

(več …)

Kulturno žlahtnenje najmlajših

Je projekt Vrtca Vodmat, ki je bil financiran iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Uvrščal se je v področje Kulturne vzgoje in bralne pismenosti za obdobje 2008 do 2011.

(več …)

Izobraževalni projekt To-gather

To-gather ali Evropska identiteta mnogoterih izbir je mednarodni izobraževalni projekt, ki mladim od 3 do 25 let starosti pomaga pri razumevanju kulturne, jezikovne, zgodovinske, politične in ekonomske raznolikosti Evrope ter jih podpira pri grajenju njihove lastne identitete.

(več …)

Skok v preteklost

Skok v preteklost

V šestdesetih letih je bilo v Ljubljani veliko pomanjkanje organiziranega varstva predšolskih otrok, zato so krajani na področju Starega Vodmata varstvo predšolskih otrok uredili kar v bližnjih stanovanjskih blokih. Prva namensko zgrajena stavba za vrtec je svoja vrata odprla leta 1968 in dobila ime Vrtec Vodmat.

(več …)

Sklad vrtca

Da bi uresničili čim več otroških želja

Po sklepu Sveta zavoda je v šolskem letu 2006/2007 v našem vrtcu začel delovati Sklad Vrtca Vodmat. Sklad je namenjen pridobivanju sredstev za izvajanje nadstandardnih, neobveznih programov za socialno šibke otroke (npr. vrtec v naravi, zimovanja, letovanja, obogatitveni programi) ter za nakup sodobnih didaktičnih sredstev in pripomočkov, igrač in igral za vse enote vrtca. S pridobljenimi sredstvi želimo ustvariti čim boljše pogoje za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo vrtca.

(več …)

Delovni čas

Vrata vrtca Vodmat so odprta vsak delovni dan, skozi vse leto.

Šolsko leto vrtca se začne 1. 9. 

(več …)