vrtec vodmat Projekti | Rezervno spletišče vrtec Vodmat
Grafične zgodbe v vrtcu Vodmat

Grafične zgodbe v vrtcu Vodmat

graficne zgodbe2Vabimo vas v Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, na ogled razstave likovnih stvaritev, ki so nastale kot plod raziskovanja in razvijanja grafičnih tehnik in postopkov, pod naslovom “Grafične zgodbe”.

(več …)

Projekti o spoznavanju drugačnosti

Projekti o spoznavanju drugačnosti

Z Zavodom Global, ki poskuša razširjati drugačen pogled predvsem na Afriko, spremeniti stereotipe, ki jih imamo o tej celini in ljudeh, sodelujemo že drugo leto. Vzgojiteljice so se že dvakrat udeležile izobraževanj, prav tako je bilo izvedenih več delavnic za otroke (vsebina spoznavanja bogastva v Afriki). V septembru bodo za oddelke 5 – 6 enote Vodmat pripravili delavnice s svetovnimi pripovedkami.

S pomočjo društva Pika-poka bodo otroci spoznavali slabovidnost in slepoto. V delavnicah bodo na izkustveni ravni doživljali svet slepih in slabovidnih ter se seznanili z Braillovo pisavo.

Voda, zemlja, ogenj, zrak

Voda, zemlja, ogenj, zrak

Cilj projekta: Spoznavanje zakonitosti življenja v povezavi s prazničnim letom Slovencev, razvijanje kritičnosti, ustvarjalnosti in kreativnosti.

Zunanji sodelavci v projektu: Slovenski etnografski muzej; Jure Markota, umetnik; Mojca Leben, specialistka za kreativni gib in neverbalno komunikacijo.

{slide=Predvidene dejavnosti|closed|noscroll}
  • Za strokovne delavce: pogovor in debata na temo uporabe umetnosti in indukcije v izvedbenem kurikulu vrtca, delavnica v izvedbi Mojce Leben na temo ognja v slovenskem ljudskem izročilu, oblikovanje načrta po principu pet stopenjske logike načrtovanja, izvedba v oddelkih, sprotne refleksije na aktivih, priprava in organizacija zadnjega koraka, ki zaznamuje družbeni angažma
  • Za otroke: v prvem koraku, ki zaznamuje občutljivega, odprtega posameznika, načrtovanje dejavnosti, ki spodbudijo, angažirajo vznemirijo zanimanje za temo Ogenj – dejavnosti so glede na specifiko enote v prvi fazi usmerjene v eksperimentiranje na temo “Kako nastane ogenj?”, načrtujemo obisk Slovenskega etnografskega muzej (SEM), obisk umetnika v vrtcu, ogenj v povezavi z zmanjševanjem moči sonca… obredi, ki okrog tega potekajo, oblikovanje svojih predlog za praznovanja zimskega solsticija oz. Rožiča (ko je sonce na koncu svojih moči in se ponovno rodi), priprava javnega dogodka, akcije, zastave.

{/slides}

Predvideni čas trajanja projekta: oktober, november (strokovni delavci – priprava), november, december (otroci – izvedba). 

Projekt se bo izvajal v enoti Klinični center, vanj bodo vključeni vsi oddelki in strokovni delavci v enoti.

Vodja projekta v vrtcu bo Darja Štirn Koren, pedagoginja.

 

Grafična umetnost

Grafična umetnost

Cilj projekta: Seznanjanje z moderno umetnostjo in pridobivanje avtentičnih izkušenj, razvijanje ustvarjalnosti in kreativnosti otrok.

Zunanji sodelavci v projektu: Mednarodni grafični likovni center; Jure Markota, umetnik.

{slide=Predvidene dejavnosti v projektu|closed|noscroll}

  • Za strokovne delavce: predavanje na temo grafične umetnosti, vodeni ogled po razstavi, oblikovanje načrta po principu pet stopenjske logike načrtovanja, izvedba v oddelkih, sprotne refleksije na aktivih, priprava in organizacija zadnjega koraka, ki zaznamuje družbeni angažma.
  • Za otroke: v prvem koraku, ki zaznamuje občutljivega, odprtega posameznika, načrtovanje dejavnosti, ki spodbudijo, angažirajo vznemirijo zanimanje za grafiko – načrtujemo obisk grafičnega muzeja, za otroke prilagojen ogled razstave, obisk grafične delavnice, obisk umetnika v vrtcu, oblikovanje svojih predlog, ki jih bomo v nadaljevanju odtisnili v grafični tehniki sitotiska, oblikovanje skupne instalacije/aplikacije z univerzalnimi sporočili; bodisi v obliki neke vrste stenčasa, biltena, časopisa, igre… V obliko javnega dogodka, akcije, razstave.

{/slides}

Predvideni čas trajanja projekta: september, oktober (strokovni delavci – priprava), november (otroci – izvedba).

Projekt se bo izvajal v enoti Vodmat, vanj bodo vključeni oddelki in strokovni delavci drugih starostnih skupin.

Vodja projekta v vrtcu bo Darja Štirn Koren, pedagoginja.

Usposabljanje za samoevalvacijo in projekt spodbujanja porajajoče se pismenosti

Usposabljanje za samoevalvacijo in projekt spodbujanja porajajoče se pismenosti

Usposabljanje bo potekalo tako kot preteklo šol. leto in sicer, da se tim za samoevalvacijo izobražuje na delavnicah na “Šoli za ravnatelje”, nato pa izvede aktivnosti v vrtcu, ki vključujejo:

  • strokovne razprave v vzgojiteljskem zboru, aktivih, skupinah
  • individualne vmesne aktivnosti, ki potekajo na ravni posameznih udeležencev.

V tem šol letu smo dosedanjima dvema prioritetnima ciljema dodali še tretjega. Spremljali bomo 3 cilje, iz kurikularnega področja:

  • spodbujanje spoštljivega odnosa do žive in nežive narave
  • spodbujanje porajajoče se pismenosti in govorne kompetence otrok

in iz področja vrednot:

  • spodbujanje spoštovanja in sprejemanje sebe, drugih in okolja

Določili smo nabor dejavnosti, ki jih bo vrtec storil za dosego ciljev, kakor tudi, kakšno je v skladu s cilji želeno vedenje otrok. Uskladili smo potrebne elemente spremljanja dosege ciljev, kot so merila, načini zbiranja, roki za izvedbo, nosilci dejavnosti, obdelovanja podatkov, uporaba podatkov, … Pri tem smo upoštevali evalvacijo iz preteklega šol. leta oz. analizo stanja. Na podlagi tega je nastal akcijski načrt vrtca, ki bo služil za operativne načrte oddelkov.

V tem šol. letu bo poudarek na opismenjevanju, posebej pa se bomo ukvarjali z razvijanjem strategij za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik in razvijanjem spodbudnega okolja za razvoj pismenosti pri otrocih.

V zvezi s to vsebino smo se tudi prijavili na projekt spodbujanja porajajoče se pismenosti, ki ga vodi Zavod za šolstvo.

UdeleženciI: vsi strokovni delavci vrtca

{slide=Tim za samoevalvacijo:|closed|noscroll}

MARTA KOROŠEC – ravnateljica,
ROSANDA LEDEN – vzgojiteljica v Kc,
ANA GRAD ROŽMAN – vzgojiteljica v Vo.
 
Koordinatorica za projekt o porajajoči se pismenosti pri Zavodu za šolstvo:
DARJA ŠTIRN KOREN
{/slides}

Projekti v šol. letu 2012/13

Poleg ustaljenih projektov si vsako leto zamislimo še druge projekte iz različnih vsebinskih področij, največkrat pa je osrednje področje umetnost ali ekologija.

Projekti v vrtcu Vodmat

V vrtcu Vodmat z različnimi rednimi in obogatitvenimi programi ter projekti, ki jih izvajamo v sodelovanju z drugimi institucijami, skrbimo, da so naši predšolski otroci deležni čim bolj pestrih, zanimivih, koristnih in poučnih vsebin. Prilagojeni programi so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami in otrokom v bolnišnici.

Izhodišče našega vzgojno-izobraževalnega dela predstavlja nacionalni program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce.

Varno s soncem

Projekt je načrtovan kot program katerega namen je opozoriti otroke na vplive, ki jih ima sonce na nas, pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in v njih vzpodbuditi dejanja, ki pomagajo k samozaščiti.

(več …)

Zdravje v vrtcu

Projekt, ki se izvaja v obeh enotah, je namenjen izobraževanju strokovnih delavcev za dobro vzgojno ravnanje v vrtcu.

(več …)